Firmaturer


Entri tilbyr, sammen med landsbyen Batu Puteh i Sabah på den malaysiske delen av Borneo, 
kurs- og treningsopplegg for firmaer som ser
miljøutfordringer og dilemmaer knyttet til
klima, biologisk mangfold, kultur og sosiale forhold

- og ikke minst ser mulige løsninger
- og ønsker å styrke medarbeidernes innsikt, forståelse, kreativitet og initiativ tilknyttet dette.


Dette kan både være individuelle opplegg og trening i samarbeid med styrking av lagånd (såkalt teambuilding).
- utvikling av selvinnsikt, selvsikkerhet og trygghet.
- påskjønnelse til motiverte ansatte.


Oppleggene er knyttet til landsbybefolkningens arbeid for
bevaring av klima, naturmiljø og lokalkultur samt bedring av sine levekår.

Inntekter landsbyen får ved firmaturer bidrar positivt til lokalbefolkningens livskvalitet og arbeidet de driver for vern av regnskogen.

Med midler fra norsk utenriksdepartement startet Entri for ca. 20 år siden et økoturismeprosjekt i Batu Puteh. Dette har utviklet seg videre til at landsbyen i tillegg driver et omfattende skogplantingsprogram for rehabilitering av områder med ødelagt regnskog. Knyttet til dette har de utviklet kurs- og treningsopplegg for ansatte i firmaer som legger vekt på sosialt ansvar, respekt for natur og god arbeidskultur.
 

Utfordringer og dilemmaer – finne løsninger
Sentralt i oppleggene som tilbys, er å gi forståelser for og trening i håndtering av utfordringer og dilemmaer gjennom å reflektere over disse og vurdere mulige løsninger. Dette er knyttet til klima, biologisk mangfold, kultur og sosiale forhold. 

Lokal innsikt og globalt perspektiv
Et mål er å gi globalt perspektiv på lokale norske utfordringer og dilemmaer, sett i lys av innsikt i en annen kultur og andre miljøperspektiver enn de norske. 
Firmaene bestemmer selv hvilke utfordringer og dilemmaer de ønsker å ta opp.
Se noen eksempler nedenfor. 

Kurs- og treningsopplegg
I planleggingsfasen før avreise bestemmer firmaet hvilke utfordringer og dilemmaer de ønsker å ta opp. 

Kurs- og treningsopplegget er en kombinasjon av følgende:
  • Presentasjoner av lokale kunnskaper og holdninger til de utfordringene og dilemmaene firmaet ønsker å ta opp.
  • Feltaktiviteter i landsbyen, regnskogen og områder med skogrehabilitering, og til områder med palmeoljeplantasjer og andre steder i nærmiljøet. Steder for feltaktiviteter og tilhørende oppgaver er tilpasset valgte utfordringer og dilemmaer.
  • Når det er ønskelig, legges det inn ulike fysiske og praktiske oppgaver knyttet til samarbeid, gruppedynamikk og styrking av lagånd.
  • Etter de ulike feltaktivitetene er det tid for refleksjon og diskusjon om valgte utfordringer og dilemmaer

Det omfattende programmet landsbyen Batu Puteh driver for rehabilitering av områder med ødelagt regnskog, ble i startfasen finansiert av Discovery Channel. Parallelt med rehabiliteringsprogrammet har landsbyen etablert et unikt samarbeid med myndighetene og hovedrivalene, de omkringliggende oljepalmeplantasjene. Kurs- og treningsopplegget er bygd opp med utgangspunkt i dette.


For firmaturer, som for turister, studiegrupper, studenter og frivillige, er det mulig å delta på ulike utflukter. Båtturer langs elva Kinabatangan, som renner forbi landsbyen, og vandreturer i regnskogen dag eller natt, gir spennende naturopplevelser på utkikk etter neseaper, orangutanger, neshornfugler og annet dyreliv.
 
Boforhold 
Firmagrupper kan bo i gjestehus med soverom og sovesal. 
De som ønsker, særlig i forbindelse med individuelle opplegg, kan bo hjemme hos lokalbefolkningen. Dette gir en spesiell mulighet til å oppleve hvordan de lever, bli kjent med deres kultur og erfare hvilke utfordringer de har i sine forsøk på å leve i harmoni med naturen.

I tillegg har de hytter på påler i en økocamp ved en naturskjønn innsjø som kan brukes for overnatting under deler av oppholdet. Dersom det ønskes ekstra utfordringer, er det mulig å overnatte en natt eller flere i hengekøye mellom trærne i regnskogen. 

Landsbyens inntekter 
Inntekter både til sitt eget livsopphold og til det vernearbeidet de driver, får landsbyen gjennom grupper og personer som kommer på besøk.

Ved siden av firmaturer får de inntekter fra turister, studiegrupper og personer som kommer på frivillig arbeid. Dette er blant annet gjennom transport, matservering, overnatting og guiding ved utflukter. I tillegg får de inntekter fra håndverk og andre varer de selger til de besøkende.
 

     Noen eksempler på utfordringer og dilemmae


Det er imponerende hvordan landsbybefolkningen samler frø fra regnskogen, sår dem og dyrker små regnskogsplanter, for deretter å sette dem ut i ødelagte regnskogsområder. Disse områdene blir dermed fylt med ny frodig regnskog som trygger livene til neseaper, orangutanger, neshornfugler og andre dyr.

Klimautfordringer versus naturverninteresser
Bruk av naturlandskap for vindmøller, vannkraft og solceller kan ødelegge landskapsopplevelser og være en trussel mot biologisk mangfold.
Klimautfordringer versus behovet for mat
Biologisk brennstoff kan true landbruksarealer.
Klimautfordringer versus fattige menneskers levekår
Skal land med store fattige befolkningsgrupper få øke sine utslipp av klimagasser, slik at befolkningen kan komme opp på samme nivå for livskvalitet og velstand som oss i den rike verden, eller må vi redusere vår velstand?
Kultur versus natur 
Miljøverninteresser vil verne kulturlandskap for å hindre at "Norge gror igjen". Dette er vel egentlig en kamp mot at den ville naturen skal ta tilbake områder menneskene har kultulivert. Er våre ønsker om å ta vare på de åpne kulturlandskapene derfor i bunn og grunn mer kulturvern enn naturvern?
Industri versus verneinteresser 
Er det sannsynlig at stopp i norsk oljeproduksjon vil gi lavere CO2-utslipp i verden eller ikke? Har Norge et etisk ansvar for CO2-utslippene fra oljen vi eksporterer? Har norske borgere et etisk ansvar for CO2-utslippene knyttet til importerte produkter de kjøper? Har industrien et etisk ansvar for miljøbelastninger knyttet til produksjonen og bruken av varer og tjenester de leverer, så lenge de er lovlige og forbrukerne kjøper dem?
Samarbeide versus motarbeide 
Kan klimaarbeid og oljeindustri ha et troverdig samarbeid?
Kan arbeid for vern av regnskog og palmeoljeindustri ha et troverdig samarbeid?


Klimautfordringer – på langt nær alt
Selv om klimautfordringene får stor oppmerksomhet, er det igjen en økende forståelse for at utfordringer knyttet til biologisk mangfold, kultur og sosiale forhold er av stor betydning. Dette er bredden i begrepet bærekraftig utvikling slik det er beskrevet i Brundtlandkommisjonens rapport «Vår felles framtid» fra 1987.

I denne sammenheng er FN-systemet i gang med å utarbeide en mer ambisiøs global konvensjon om biologisk mangfold som skal ferdigbehandles på et internasjonalt toppmøte i Beijing i oktober 2020. I forberedelsene til dette har FNs internasjonale naturpanel laget en forskningsrapport som bekrefter at de alvorligste truslene mot natur og arter er mangfoldige. 

I samme ånd sier FNs bærekraftsmål fra 2015 at miljø, økonomi og sosial utvikling må sees i sammenheng


For mer informasjon om firmaturer, send en forespørsel på et av våre kontaktskjemaer - nederst på hovedsiden eller siden KONTAKT OSS 
eller send en epost til
Firmaturer for medarbeidere som er nysgjerrige, eventyrlystne og har ønske om å utvide sin horisont.